ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λογισμικό τηλεμέτρησης υδρευτικού συστήματος
Business Service
 • Έξυπνα Υδρόμετρα
 • Λογισμικό Καταναλωτών
 • Λογισμικό για την εταιρεία Ύδρευσης
 • Οφέλη για καταναλωτή & εταιρεία
 • Mobile App

Τηλεμετρία Υδρευτικού Συστήματος

Σύστημα Ελέγχου Ύδρευσης

 

Στόχος της λύσης που παρέχει η εταιρία μας είναι να αποφεύγεται η άσκοπη σπατάλη νερού , είτε από τον καταναλωτή , είτε από κακή λειτουργία του δικτύου.

Η τηλεμέτρηση της ύδρευσης είναι ένας σύγχρονος τρόπος που μπορεί να υιοθετηθεί ώστε να βοηθήσει τους Οργανισμούς ύδρευσης στο έργο τους.

Σε κάθε παροχή νερού τοποθετείται ένας μετρητής ροής νερού επαφής ο οποίος για προκαθορισμένο όγκο νερού δίνει ως έξοδο ηλεκτρικούς παλμούς. Οι παλμοί αυτοί καταμετρώνται από το σύστημα και αποθηκεύονται στη μνήμη για κάθε πελάτη ξεχωριστά. Ένας μικρoελεγκτής αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, τη δημιουργία του πακέτου πληροφορίας και την αποστολή του στο κέντρο.

 

Το λογισμικό συλλέγει και επεξεργάζεται το πακέτο πληροφορίας και προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Αυτόματη συλλογή και αποθήκευση μετρήσεων
 • Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων
 • Σύνδεση μετρήσεων με υπάρχον σύστημα
 • Μέτρηση σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, με ζήτηση (on-demand)
 • Απεικόνιση των σταθμών σε ψηφιακό χάρτη του Δήμου
 • Ειδοποίηση (alarm) σε γεγονότα όπως διαρροή, μεγάλη απόκλιση κτλ.
 • Τμηματοποίηση και ομαδοποίηση σταθμών ανά Δήμο, αγωγό παροχής κτλ.
 • Γεωγραφικά στατιστικά κατανάλωσης
 • Αναζήτηση σταθμών στο χάρτη βάσει κωδικού μετρητή, στοιχείων καταναλωτή κτλ
 • Πλήρης εικόνα της κατανάλωσης κάθε συνδρομητή (ανά ώρα/ημέρα/εβδομάδα κτλ)
 • Άμεση εικόνα παρεμβάσεων, βλαβών (αύξηση εσόδων)
 • Δυνατότητα πρόβλεψης και δημιουργίας μοντέλων κατανάλωσης ανά συνδρομητή, ομάδα συνδρομητών κλπ.